Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Energielabel kantoren gaat te langzaam


Er voldoen nog te weinig kantoren aan energielabel C of beter. Het aantal dat aan de eisen voldoet stijgt te langzaam om de doelstelling te halen.

In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een CO2-arme omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. De energielabel-C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023 is een stap richting deze doelstellingen.

38% met groen label

Volgens de laatste van RVO schatting zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting voor energielabel C. In totaal telt Nederland zo'n 100.000 kantoren. Kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting. Uitgaande van deze getallen, heeft nu 38% van de energielabel-C-plichtige kantoren een groen label van C of beter en voldoen daarmee aan de verplichting. Het gaat om zo’n 25.000 kantoren, maar dit is vermoedelijk een onderschatting. Bekend is dat in een beperkt aantal gevallen alleen delen van een pand zijn geregistreerd in de energielabeldatabase, terwijl het gehele pand werd bedoeld.

Het aantal energielabel C-plichtige kantoren met een groen label neemt sinds 2017 met 8 procent wel toe, maar te langzaam. Wanneer dit tempo niet versnelt, voldoen in 2023 lang niet alle kantoren aan de verplichting.

Ruim 60% voldoet nog niet aan de eisen

Naast de 38% van de kantoren met label C of beter, heeft 12% (zo’n 7.500) een geregistreerd label D of slechter. Voor 50% van de kantorenvoorraad is nog geen label geregistreerd. Het aandeel rode labels (label D-G) is in de afgelopen jaren veel minder hard gestegen dan het aandeel groene labels (label A-C). Kantoren waarvoor een label wordt geregistreerd, voldoen dus vaak al aan de label-C-verplichting.

Er is voor 50% van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. Na registratie van het label zal een deel hiervan waarschijnlijk wel aan de verplichting voldoen. Onbekend is hoe groot dat aandeel is. De energielabel C-plichtige kantoren zonder geregistreerd label of met een rood label voldoen op dit moment nog niet aan de eisen. Dat betreft ruim 60% van de kantoren.

Financiële middelen voor handhaving

Volgens de wet mag een kantoor dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde recentelijk extra financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de handhaving van de wet. In een komende communicatiecampagne attendeert BZK de kantooreigenaren en -gebruikers op de energielabel C-plicht.

RVO is in de persoon van Anke Zanders vertegenwoordigd in de adviesraad van RENOVATIE.

Ga terug